Uw business sturen op basis van cijfers

Column: Opvallende uitspraken week 12 2023

Afgelopen week is een uitspraak gedaan dat er documenten zijn vrijgegeven over de BTW-sportvrijstelling voor het zweefvliegen.

Naar aanleiding van een Woo-verzoek zijn drie documenten vrijgegeven over de BTW-sportvrijstelling voor zweefvliegen. Hieruit blijkt dat MKB Utrecht het standpunt heeft ingenomen dat ballonvaren en zweefvliegen niet onder de sportvrijstelling van art. 11 lid 1 onder e Wet OB 1968 vallen.

Voor de sportvrijstelling geldt dat het begrip 'sport' ruim moet worden uitgelegd op grond van de uitspraak van het Hof van Justitie van 21 februari 2013. Om van 'sport' te kunnen spreken is vereist dat het gaat om een activiteit die gepaard gaat met een niet te verwaarlozen Iichamelijke component (HvJ EU 26 oktober 2017. De lichamelijke component bij ballonvaren en/of zweefvliegen is te verwaarlozen. De piloot en/of ballonvaarder bestuurt het luchtvaartuig, maar het uitsluitend bedienen van de instrumenten kwalificeert naar de mening van MKB Utrecht niet als een lichamelijke activiteit. Hierdoor is de sportvrijstelling niet van toepassing.

Uit de stukken blijkt verder dat dit standpunt ook bij een Landelijk Vaktechnisch Overleg OB aan de orde is geweest. Hierbij is de vergelijking gemaakt met de autosport, waarbij ook sprake is van het bedienen van instrumenten. Naast de eis van een niet te verwaarlozen lichamelijke component, waaraan autosport in de regel zal voldoen, spelen maatschappelijke opvattingen en het spraakgebruik ook mee in de beoordeling.

Terug naar overzicht

Gevolgen verlaging vrijstelling groen beleggen

Geschreven op 18 Jul 2024

Groen beleggen is een effectieve manier om financiering te stimuleren van beleidsmatig wenselijke maar lastig financierbare innovatieve projecten.

Lees verder

Aanpak schijnzelfstandigheid door Arbeidsinspectie

Geschreven op 11 Jul 2024

De Arbeidsinspectie zal in haar toezichts- en handhavingsactiviteiten in het kader van de Wet toelating terbeschikkingstelling van arbeidskrachten aandacht hebben voor het onderkennen en blootleggen van schijnconstructies.

Lees verder