Uw business sturen op basis van cijfers

Column: opvallende uitspraken week 15

Afgelopen week is er een uitspraak gedaan dat er bij verboden discriminatie geen arbeidskorting wordt verleend. Ook is er een uitspraak gedaan dat kasstortingen op bankrekening van een dga een winstuitdeling is.

Geen verboden discriminatie bij toepassing arbeidskorting

Essentie

Rechtbank Noord-Nederland oordeelt dat het recht op arbeidskorting van belastingplichtigen die loon uit tegenwoordige dienstbetrekking genieten, gebaseerd is op redelijke grond. 

Samenvatting

De inspecteur heeft aan X een aanslag IB/PVV opgelegd over het jaar 2016. Hij heeft daarin geen arbeidskorting verleend. X stelt dat er sprake is van verboden discriminatie door voor het recht op toepassing van arbeidskorting onderscheid te maken tussen werkenden en niet-werkenden. Ook stelt X dat de inspecteur het zorgvuldigheids- en motiveringsbeginsel heeft geschonden. 

Rechtbank Noord-Nederland oordeelt dat geen sprake is van schending van het discriminatieverbod. Het toekennen van het recht op arbeidskorting aan belastingplichtigen die loon uit tegenwoordige dienstbetrekking genieten is gebaseerd op redelijke grond, namelijk het stimuleren van het verrichten van arbeid. 

Ook van schending van het zorgvuldigheids- en motiveringsbeginsel is geen sprake. De inspecteur heeft X meerdere malen in de gelegenheid gesteld om zijn standpunten naar voren te brengen, en heeft gemotiveerd waarom hij het bezwaar heeft afgewezen. 

 

Kasstortingen op bankrekening dga is winstuitdeling

Essentie

Rechtbank Den Haag stelt vast dat BV Y een deel van de omzet niet in de boeken heeft verantwoord en bedragen op de bankrekening van aandeelhouder X heeft gestort. Deze bedragen zijn terecht aangemerkt als winstuitdelingen. 

Samenvatting

X is middellijk voor 50% aandeelhouder van BV Y. Na een boekenonderzoek bij de horecaonderneming die BV Y exploiteert, concludeert de inspecteur dat met de kasadministratie is gemanipuleerd. Uit daarna bij X opgevraagde bankafschriften volgt dat er vanaf 2014 t/m 2017 kasstortingen hebben plaatsgevonden op de bankrekening van X, die X onvoldoende kan verklaren. De inspecteur kwalificeert de kasstortingen als winstuitdelingen en legt X navorderingsaanslagen op met boeten van 50%. X gaat in beroep. 

Rechtbank Den Haag stelt X in het ongelijk. Door BV Y zijn aan X uitdelingen gedaan ter grootte van de kasstortingen. De rechtbank neemt hierbij in aanmerking dat sprake is van dubbele bewustheid, aangezien X als bestuurder en aandeelhouder zeggenschap heeft over BV Y en bovendien de verantwoordelijkheid heeft over de financiële zaken. De rechtbank oordeelt vervolgens dat de boeten van 50% passend en geboden zijn, doch vermindert de boeten met 5% wegens overschrijding van de redelijke termijn. 

Terug naar overzicht

Gevolgen verlaging vrijstelling groen beleggen

Geschreven op 18 Jul 2024

Groen beleggen is een effectieve manier om financiering te stimuleren van beleidsmatig wenselijke maar lastig financierbare innovatieve projecten.

Lees verder

Aanpak schijnzelfstandigheid door Arbeidsinspectie

Geschreven op 11 Jul 2024

De Arbeidsinspectie zal in haar toezichts- en handhavingsactiviteiten in het kader van de Wet toelating terbeschikkingstelling van arbeidskrachten aandacht hebben voor het onderkennen en blootleggen van schijnconstructies.

Lees verder