Uw business sturen op basis van cijfers

Column: Opvallende uitspraken week 2 2023

Afgelopen week is een uitspraak gedaan over dat een hoger beroepsheeft geleidt tot een immateriële schadevergoeding van € 5000.

Hof Arnhem-Leeuwarden beslist dat de redelijke termijn tot het ambtshalve verminderen van de aanslagen IB/PVV (nadat hoger beroep is ingesteld) met bijna 5 jaar is overschreden zodat belanghebbende een immateriële schadevergoeding toekomt van € 5000.

Aan belanghebbende (X) zijn aanslagen IB/PVV voor de jaren 2010 en 2011 opgelegd, welke aanslagen uiteindelijk, nadat X hoger beroep heeft aangetekend, door de inspecteur ambtshalve worden verminderd tot nihil. In geschil is vervolgens of X recht heeft op vergoeding van immateriële schade in verband met overschrijding van de redelijke termijn voor afhandeling van bezwaar, beroep en hoger beroep.

Hof Arnhem-Leeuwarden geeft aan wanneer recht bestaat op vergoeding van immateriële schade wanneer een bezwaar- of (hoger) beroepschrift niet binnen een redelijke termijn afgehandeld wordt. Het hof geeft aan dat de termijn die de inspecteur stelt om een bezwaarverzuim te herstellen de redelijke termijn niet verlengt. Een verder uitstel op verzoek van belanghebbende wel. Het door belanghebbende instemmen met verlenging van het doen van uitspraak in eerste aanleg verlengt de redelijke termijn weer niet. In casu is de redelijke termijn met bijna 5 jaar overschreden. De immateriële schadevergoeding bedraagt € 5000.

Terug naar overzicht

Column: Opvallende uitspraken week 39 2023

Geschreven op 29 Sept 2023

Afgelopen week is een uitspraak gedaan dat een professioneel mountainbiker loon geniet uit dienstbetrekking, geen winst uit onderneming.

Lees verder

Prinsjesdag 2023

Geschreven op 26 Sept 2023

Het kabinet heeft op Prinsjesdag haar plannen voor 2024 bekendgemaakt. Hieronder staan de belangrijkste gevolgen voor u als ondernemer. 

Lees verder