Uw business sturen op basis van cijfers

Een aantal aandachtspunten in 2023

Met de pandemie nog in de achteruitkijkspiegel namen we alweer de afslag naar een nieuw ondernemingsjaar. Aan opvolgende crises geen gebrek: de oorlog in Oekraïne, de stikstofperikelen, de inflatie, stijgende prijzen en rente, personeelstekorten, torenhoge energielasten... never a dull moment. Ook dit jaar houdt LB Finance u weer up-to-date met fiscale en wetenswaardige informatie die ondernemers raakt. Alle succes gewenst in 2023!

Einde oudedagsreserves (FOR)

Vanaf 1 januari 2023 is de fiscale oudedagsreserve (FOR) verleden tijd. De reeds opgebouwde FOR tot en met 2022 kan volgens de huidige regels worden afgewikkeld. Bij opname moet je fiscaal afrekenen. Omzetting naar een lijfrenteproduct is een raadzaam alternatief.

Aflossing coronabelastingschuld 

Vanaf 1 oktober 2022 zijn ondernemers begonnen met de aflossing van de uitgestelde belastingschulden uit de coronatijd. Voor de aflossing heb je 60 maanden (5 jaar) de tijd. Als dat aflostempo te snel is, kun je de Belastingdienst verzoeken om de aflossing te versoepelen als de belastingschuld van het bijzonder uitstel € 10.000 of hoger is. Er zitten nog een aantal voorwaarden aan vast. Zo moet je met een liquiditeitsprognose voor de komende twee jaar aannemelijk maken dat afbetaling binnen zeven jaar wel lukt. 

TIP! LB-Finance kan je helpen bij het  indienen van het verzoek.

Meer budget voor milieuvriendelijke investeringen 

Om investeren in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen te stimuleren zijn de budgetten voor de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (MIA\Vamil) voor 2023 verhoogd naar € 217 miljoen (MIA € 192 miljoen resp. Vamil € 25 miljoen). De MIA wordt vanaf 2023 jaarlijks met € 48 miljoen verhoogd. De Milieulijst 2023 biedt meer mogelijkheden voor investeringen die zijn gericht op vermindering van de uitstoot van stikstof en fijnstof. Voorts komen ook investeringen in verplaatsbare accu’s en biogasaggregaten in aanmerking.

Opgave uitbetaling aan derden 

Als je in 2022 voor je onderneming personen hebt ingehuurd voor werkzaamheden of diensten, waarvoor geen BTW-factuur is verstrekt, moet je deze ‘uitbetaalde bedragen aan derden’ (UBD) vóór 1 februari opgeven aan de Belastingdienst. Je moet een opgave doen als de betreffende persoon:

• niet in dienstbetrekking werkt; en

• de werkzaamheden niet uitvoert als ondernemer.

Dit is bijvoorbeeld het geval als de zzp’er met wie je werkt gebruikmaakt van de kleineondernemersregeling. In dat geval stuurt deze een factuur zonder BTW. De UBD-verplichting vervangt het IB47-formulier. Als je een uitnodiging van de Belastingdienst krijgt om de gegevens over de uitbetalingen aan te leveren, ben je verplicht deze te verstrekken. Het gaat daarbij onder meer om het bedrag en de naam, adres en geboortedatum van de betreffende persoon.

Aanpak excessieve leningen DGA’s van start

Onlangs stemde ook de Eerste Kamer in met het wetsvoorstel Wet excessief lenen. Als dga kun je vanaf 2023 voor het eerst te maken krijgen met een heffing op een zogenoemde excessieve lening bij de eigen bv. Een lening is excessief als deze de grens (voor 2023) van € 700.000 te boven gaat. Het deel boven de grens wordt belast als inkomen uit aanmerkelijk belang in box 2 van de IB. Leningen voor een eigen woning die tot hoofdverblijf dient, zijn uitgezonderd. Voor leningen voor een eigen woning die zijn aangegaan via de eigen bv ná 31 december 2022 gelden strengere regels. Deze lening valt slechts dan onder de uitzondering als de bv een recht van hypotheek kreeg als zekerheid voor de lening. 

Gerichte vrijstelling voor thuiswerkvergoeding 

Met ingang van 2023 kun je maximaal € 2,15 per volledig of gedeeltelijk thuisgewerkte dag onbelast vergoeden aan werknemers. Daarbij gelden de volgende voorwaarden:

• wijs de thuiswerkvergoeding aan als eindheffingsloon;

•   de vergoeding is niet meer dan € 2,15 per (deels) thuisgewerkte dag;

•   bij een hogere vergoeding dan het maximum, wordt het meerdere belast bij de werknemer of komt het meerdere als eindheffingsloon ten laste van de vrije ruimte;

•   de thuiswerkvergoeding én de reiskostenvergoeding woon-werkverkeer zijn niet tegelijk toepasbaar.

Vrijstelling bedrijfsopvolgingsregeling 

De vrijstelling in de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR), die moet voorkomen dat de erf- en schenkbelasting de continuïteit van ondernemingen in gevaar brengt bij de overdracht, is niet doelmatig en veelal niet nodig. Dit concludeert het Centraal Planbureau in de ‘Evaluatie van de fiscale regelingen gericht op bedrijfsoverdracht’, in opdracht van de ministeries van EZK en Financiën. Bij ongeveer driekwart van de overdrachten hebben de erflaters, schenkers of verkrijgers voldoende vrije financiële middelen om de belasting direct te betalen. In andere gevallen is een (ruime) betalingsregeling een goedkoper instrument voor de overheid om de continuïteit te borgen dan een vrijstelling.

Bijtelling elektrische auto van de zaak

Voor het privégebruik van een elektrische auto van de zaak moet je zowel in 2022 als 2023 maximaal 22% van de cataloguswaarde van de auto bij de winst optellen. Voor nul-emissieauto’s (dus zonder uitstoot) geldt in 2022 een bijtelling van 12% tot een catalogusprijs van € 35.000, en daarboven 22%. In 2023 is dit percentage voor auto’s zonder uitstoot 16% tot een catalogusprijs van € 30.000, en daarboven ook 22%.

Bijtelling fiets van de zaak 

In 2023 is de bijtelling voor een ter beschikking gestelde fiets vastgesteld op 7% van de cataloguswaarde. Voor een ter beschikking gestelde elektrische fiets ter waarde van € 2.500 tel je dus jaarlijks 7% x € 2.400 = € 168 bij het belaste loon op. Dit komt neer op € 14 per maand. Je kunt deze administratieve last omzeilen door de fiets aan de werknemer te vergoeden of te verstrekken. Deze wordt dan eigenaar van de fiets. Jij telt de waarde van de fiets bij het loon op, brengt het bedrag als eindheffingsloon onder in de vrije ruimte of bruteert de waarde van de fiets.

Overdrachtsbelasting omhoog

Als je als ondernemer een bedrijfspand aankoopt of belegt in vastgoed, betaal je vanaf 1 januari 2023 10,4% overdrachtsbelasting (in 2022 was dit nog 8%). 

Gebruikelijke loon

€ 51.000Het gebruikelijk loon dat geldt voor een dga voor de loonheffingen is voor 2023 bepaald op € 51.000. Dit geldt ongeacht of je het loon ook echt ontvangt. Raadpleeg je NOAB-adviseur terzake.

Tarief vennootschapsbelasting hoger

In 2023 is het VPB-tarief 19% over het belastbaar bedrag tot en met € 200.000 (2022: 15% t/m € 395.000). Over het meerdere wordt 25,8% (2022: 25,8% vanaf € 395.000) gerekend. Het belastbaar bedrag is de belastbare winst (minus aftrekbare giften) minus te verrekenen verliezen.

Test je cyberweerbaarheid

Het CBS heeft uitgezocht dat één op de tien ondernemers te maken krijgt met een cyberincident. Je kunt zelf testen hoe kwetsbaar je bedrijf is voor cybercriminaliteit met de gratis online Basisscan Cyberweerbaarheid van het DTC (Digital Trust Center), onderdeel van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Met de adviezen die hieruit voortkomen kun je vervolgens aan de slag om je bedrijf veiliger te maken voor cyberaanvallen.

Terug naar overzicht

Fiscale maatregelen Hoofdlijnenakkoord PVV, VVD, NSC en BBB

Geschreven op 21 Mei 2024

De informateurs Dijkgraaf en Van Zwol hebben met de fractievoorzitters van PVV, VVD, NSC en BBB de besprekingen over het hoofdlijnenakkoord afgerond. Met het hoofdlijnenakkoord zijn afspraken gemaakt over de financiƫn van de rijksbegroting.

Lees verder

Letselschade-uitkering is niet vrijgesteld van box 3-heffing.

Geschreven op 01 Mei 2024

Letselschade-uitkering is niet vrijgesteld van box 3-heffing.

Lees verder