Uw business sturen op basis van cijfers

loon bij ziekte

Vervelend als een werknemer ziek wordt. In de eerste plaats voor de werknemer maar ook voor u als werkgever heeft dat consequenties. Niet alleen moet het werk worden opgevangen maar u wordt ook geconfronteerd met een loondoorbetalingsplicht en kosten voor re-integratie.

Hoe zit het ook al weer met het doorbetalen van loon bij ziekte?

Bij een vast contract verplicht de wet u om het loon van een zieke werknemer in de eerste 104 weken van ziekte voor 70% door te betalen. Er geldt daarbij een maximum voor werknemers die meer verdienen dan het maximumdagloon dat het UWV hanteert bij uitkeringen (per 1 juli 2018 bedraagt de maximale uitkering per dag 70% van € 211,42 = € 147,99). In de cao of arbeidsovereenkomst kunnen echter hogere percentages zijn overeengekomen waarbij ook het wettelijk maximum bedrag is losgelaten.

Als u de re-integratieplichten naleeft, heeft de werknemer na twee jaar ziekte niet langer recht op loon. De werknemer krijgt dan mogelijk een inkomen in de vorm van een WIA-uitkering

Een zieke werknemers heeft geen recht op loon tijdens (een bepaalde periode van) ziekte als hij/zij:

  • de ziekte zelf opzettelijk heeft veroorzaakt;
  • genezing belemmert of vertraagt;
  • onvoldoende meewerkt aan re-integratie;
  • zonder goede reden te laat een WIA-uitkering aanvraagt;
  • wezenlijke informatie heeft achtergehouden bij zijn aanstelling.

Bij andere vormen van arbeidscontracten (tijdelijk, oproep, ed) gelden afwijkende regels.

Terug naar overzicht

Gevolgen verlaging vrijstelling groen beleggen

Geschreven op 18 Jul 2024

Groen beleggen is een effectieve manier om financiering te stimuleren van beleidsmatig wenselijke maar lastig financierbare innovatieve projecten.

Lees verder

Aanpak schijnzelfstandigheid door Arbeidsinspectie

Geschreven op 11 Jul 2024

De Arbeidsinspectie zal in haar toezichts- en handhavingsactiviteiten in het kader van de Wet toelating terbeschikkingstelling van arbeidskrachten aandacht hebben voor het onderkennen en blootleggen van schijnconstructies.

Lees verder