Uw business sturen op basis van cijfers

Prinsjesdag 2018: De 5 belangrijkste wijzigingen voor de DGA

De regering heeft de volgende voorstellen opgenomen in het belastingplan 2019. Deze komen veelal voort uit het regeerakkoord en waren al langer bekend. Het belastingplan 2019 moet in de komende maanden nog door de Staten Generaal worden vastgesteld en kan dus nog wijzigen.

De 5 belangrijkste wijzigingen voor de DGA (directeur grootaandeelhouder) vind u hieronder.

  1. Verlaging vpb tarief

Het tarief in de vennootschapsbelasting gaat omlaag. Het wordt in drie jaarlijkse stappen verlaagd: Vanaf 2019 wordt de eerste schijf in de vennootschapsbelasting (belastbare winst tot € 200.000) 19% en de tweede schijf (vanaf € 200.000) 24,3%. Per 2020 zullen de tarieven 17,5 respectievelijk 23,9% zijn. In 2021 zijn de tarieven 16% respectievelijk 22,25%.  U kunt hiervan profiteren door waar mogelijk kosten naar voren te halen en opbrengsten uit te stellen naar de jaren met een lager tarief.

  1. Verhoging box 2-tarief

Vanaf 2020 wordt het belastingtarief voor de inkomsten uit aanmerkelijk belang in twee stappen verhoogd naar 26,9% in 2021. Hierbij komt geen overgangsregeling voor winsten die al voor 2020 zijn behaald maar pas in 2020 of later als dividend worden uitgekeerd aan de DGA.

Het tarief in box 2 wordt:

2019: 25,0%                      2020: 26,25%                   2021: 26,9%

Indien u van plan bent en de mogelijkheid (vrij besteedbare middelen) heeft om dividend uit te keren dan kunt in 2018 en 2019 nog van een lager tarief profiteren.

  1. Belastingheffing over rekening courantschulden DGA boven € 500.000

De regering heeft het voornemen om schulden van de DGA aan zijn BV voor zover deze € 500.000 te boven gaan te belasten in box 2 (zie onder 2 voor de tarieven). Dit voornemen is nog niet opgenomen in het belastingplan 2019 maar zijn middels een schrijven van de Minister van Financiën al wel kenbaar gemaakt. De beoogde datum waarop de maatregel in werking moet treden is 1 januari 2022. Voor bestaande eigenwoning schulden aan de eigen vennootschap wordt een overgangsmaatregel getroffen.

  1. Voorwaartse verliesverrekening beperkt

De huidige termijn voor voorwaartse verliesverrekening in de vennootschapsbelasting is negen jaar. Deze termijn wordt teruggebracht naar zes jaar. Deze termijn zal voor het eerst gelden voor verliezen geleden in 2019. Voor een verlies geleden in 2018 of eerder geldt nog een verrekeningstermijn van negen jaar.

  1. Beperking afschrijving onroerende zaken

Onder de huidige wetgeving kunnen B.V.'s in principe onroerende zaken tot maximaal 50% van de WOZ-waarde fiscaal afschrijven als zij deze zaken gebruiken voor hun ondernemingen. Voor beleggingspanden geldt dat er afgeschreven kan worden tot 100% van de WOZ-waarde.

Het kabinet wil dit onderscheid opheffen door de afschrijvingsgrens van alle gebouwen te stellen op 100% van de WOZ-waarde. De mogelijkheid om op onroerende zaken af te schrijven wordt dan beperkt hetgeen tot hogere winsten leidt gedurende de gebruiksduur van de onroerende zaak. Daar tegenover staat dat het verschil tussen boekwaarde en de toekomstige verkoopwaarde kleiner wordt en daarmee dus de belastbare winst bij verkoop van de onroerende zaak.

Tot slot: Het belastingplan 2019  bevat nog andere voorstellen die van invloed zijn op de DGA en zijn onderneming. Wilt u weten wat de plannen voor uw situatie betekenen neem dan contact op met onze adviseurs (023 -7114090).

Terug naar overzicht

Het loonkostenvoordeel oudere werknemer wordt stapsgewijs afgeschaft.

Geschreven op 06 Feb 2024

Het loonkostenvoordeel (LKV) oudere werknemer uit de Wet tegemoetkoming loondomein (Wtl) wordt stapsgewijs afgeschaft.

Lees verder

Column: Opvallende uitspraken week 4 2024

Geschreven op 26 Jan 2024

Afgelopen week is een uitspraak dat de ontwikkeling van mocktails een bron is van inkomsten.

Lees verder