Uw business sturen op basis van cijfers

Regel je pensioen in eigen beheer nu!

Per 1 juli 2017 is het niet meer toegestaan om pensioen in eigen beheer (PEB) op te bouwen in uw vennootschap. Bij de uitfasering zijn er 3 mogelijkheden:

  1. Pensioenaanspraken worden bevroren;
  2. PEB wordt afgestempeld tot de fiscale waarde en omgezet in een Oudedagsvoorziening (ODV);
  3. PEB wordt afgekocht bij de belastingdienst

Hieronder wordt in het kort per mogelijkheid de gevolgen en de administratieve verwerking uitgewerkt.

  1. Pensioenaanspraken worden bevroren

Het pensioen dient inmiddels premievrij gemaakt te zijn (moest voor 1 juli 2017 gebeurd zijn). Jaarlijks dient er nog altijd een nieuwe actuariële berekening te worden gemaakt. In de jaarstukken dient de voorziening op fiscale waarde of de RJ-waarde te worden gewaardeerd (conform voorgaande jaren). Nadeel is dat de dividendruimte wordt berekend op basis van de commerciële grondslagen van de PEB wordt vastgesteld, dit beperkt de ruimte voor dividenduitkeringen aanzienlijk.

  1. PEB wordt afgestempeld tot de fiscale waarde en omgezet in ODV

In dit geval worden de pensioenaanspraken verlaagd en afgestempeld tot de fiscale waarde per omzettingsdatum. Dit kan nog tot en met 2019 gedaan worden zonder dat dit leidt tot revisierente.  Indien er sprake is van een (ex) partner dient er met deze (ex) partner een compensatieregeling te worden afgesproken en vastgelegd. De ODV wordt jaarlijks opgerent tegen het U-rendement. De ODV dient uiterlijk 2 maanden na het bereiken van de AOW-leeftijd tot uitkering te komen in maximaal 20 jaar.

  1. Afkoop van een PEB

De PEB kan ook worden afgekocht. Over de afkoopwaarde wordt loonbelasting geheven. De belastingdienst geeft een korting indien dit binnen 3 jaar gebeurt (in 2017: 34,5% in 2018: 25% en in 2019: 19,5% korting). Let wel de korting wordt gegeven op de fiscale waarde per 31 december 2015. Over de waardestijging tussen 31 december 2015 en de afkoopdatum ontvangt u dus geen korting. Na de afkoop verdwijnt de voorziening   geheel van de balans. Het verschil tussen de balanswaarde en de fiscale waarde wordt rechtstreeks ten gunste van het vermogen gebracht (zoals ook bij omzetting in ODV), vervolgens wordt de netto waarde (fiscale waarde minus de verschuldigde loonheffing) ten gunste van de rekening-courant met de aandeelhouder gebracht of daadwerkelijk uitbetaalt aan de aandeelhouder. Indien de netto waarde hoger is dan de op dat moment uitstaande rekening-courant vordering, leidt dit dus tot Box 3 vermogen.

Neem zo snel mogelijk contact op met uw adviseur om te bespreken wat voor u de meest gunstige optie is.

Terug naar overzicht

De bedragen en percentages zorgverzekeringswet 2024 zijn vastgesteld

Geschreven op 27 Nov 2023

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft het maximum bijdrageloon en -inkomen voor de heffing van de inkomensafhankelijke bijdrage (IAB) voor de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de percentages IAB Zvw voor 2024 vastgesteld.

Lees verder

Column: Opvallende uitspraken week 47 2023

Geschreven op 24 Nov 2023

Afgelopen week is een uitspraak gedaan er geen proceskostenvergoeding gegeven zal worden voor een processtuk vol met beledigende taal.

Lees verder