Uw business sturen op basis van cijfers

Stijging WOZ-waarde niet-verhuurde woning effect op box 3-heffing

De Hoge Raad oordeelt dat wel degelijk rekening moet worden gehouden met de waardestijging van de woning van X. Ook niet-gerealiseerde vermogenswinsten zijn van belang voor de vermogensrendementsheffing.

X woont in Duitsland en bezit een woning in Nederland, die hij niet verhuurt. X is het niet eens met de box 3-heffing. Op de zitting van het hof stelt X dat het in strijd is met art. 14 EVRM en art. 1 EP EVRM dat de box 3-heffing wordt geheven over de waarde van de woning. Hof ’s-Hertogenbosch oordeelt dat uit de recente box 3-jurisprudentie van de Hoge Raad volgt dat aan X in afwijking van de Wet rechtsherstel box 3 compensatie moet worden geboden en dat op rechtsherstel gerichte compensatie in beginsel moet aansluiten bij het werkelijk behaalde rendement. Verder moet niet meer worden belast dan de feitelijke genoten directe, gerealiseerde vermogensopbrengst. Met ongerealiseerde vermogenswinsten hoeft geen rekening te worden gehouden. Het hof vernietigt vervolgens de aan X opgelegde IB-navorderingsaanslagen. De staatssecretaris gaat in cassatie.

De Hoge Raad oordeelt dat wel degelijk rekening moet worden gehouden met de waardestijging van de woning van X. Ook niet-gerealiseerde vermogenswinsten zijn van belang voor de vermogensrendementsheffing. De Hoge Raad verwijst daarbij naar zijn arrest van 6 juni 2024 en verwijst de zaak vervolgens naar Hof Arnhem-Leeuwarden. De Hoge Raad geeft dit hof nog mee dat bij de vaststelling van het werkelijke rendement van een woning rekening moet worden gehouden met de WOZ-waarden aan het begin en het eind van het kalenderjaar. Het werkelijke rendement van woningen vindt dan zoveel mogelijk plaats in overeenstemming met het rendementsbegrip van het forfaitaire stelsel in box 3.

Terug naar overzicht

Gevolgen verlaging vrijstelling groen beleggen

Geschreven op 18 Jul 2024

Groen beleggen is een effectieve manier om financiering te stimuleren van beleidsmatig wenselijke maar lastig financierbare innovatieve projecten.

Lees verder

Aanpak schijnzelfstandigheid door Arbeidsinspectie

Geschreven op 11 Jul 2024

De Arbeidsinspectie zal in haar toezichts- en handhavingsactiviteiten in het kader van de Wet toelating terbeschikkingstelling van arbeidskrachten aandacht hebben voor het onderkennen en blootleggen van schijnconstructies.

Lees verder