Uw business sturen op basis van cijfers

Wijziging doelmatigheidsvrijstelling bankenbelasting en vaststelling forfaitaire rendementspercentages in Wet rechtsherstel box 3

Staatssecretaris Van Rij van Financiën heeft het bedrag van de in de Wet bankenbelasting opgenomen doelmatigheidsvrijstelling aangepast en de forfaitaire rendementspercentages in de Wet rechtsherstel box 3 vastgesteld.

Het bedrag van de in artikel 9, eerste en tweede lid, van de Wet bankenbelasting opgenomen doelmatigheidsvrijstelling moet iedere vijf kalenderjaren startend per 1 januari 2018 worden geïndexeerd. Het bedrag van de doelmatigheidsvrijstelling is abusievelijk nog niet geïndexeerd per 1 januari 2023. Staatssecretaris Van Rij van Financiën heeft nu met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2023 de vereiste indexatie van het bedrag van de doelmatigheidsvrijstelling per 1 januari 2023 verhoogd naar € 23,5 miljard.

Verder heeft de staatssecretaris de te hanteren forfaits van de Wet rechtsherstel box 3 voor het belastingjaar 2022 vastgelegd. Bij de bepaling van het voordeel uit sparen en beleggen op grond van de Wet rechtsherstel box 3 wordt het vermogen in box 3 onderverdeeld in drie categorieën. Na de verdeling van het vermogen over de drie verschillende vermogenscategorieën wordt het rendement over het vermogen forfaitair bepaald. Voor elke vermogenscategorie geldt een eigen forfaitair rendementspercentage. Op grond van artikel 4, eerste en tweede lid, van de Wet rechtsherstel box 3 worden de forfaitaire rendementspercentages voor de categorieën banktegoeden en schulden voor het kalenderjaar 2022 na afloop van het kalenderjaar 2022 vastgesteld. Dit heeft de bewindsman nu met terugwerkende kracht tot 1 januari 2022 bewerkstelligd. Het forfaitaire rendementspercentage voor banktegoeden voor het kalenderjaar 2022 bedraagt 0,00%. Het forfaitaire rendementspercentage voor schulden voor het kalenderjaar 2022 bedraagt 2,28%.

Terug naar overzicht

Column: Opvallende uitspraken week 19 2023

Geschreven op 02 Jun 2023

Afgelopen week is een uitspraak gedaan dat er geen blijvende waardevermindering voor een auto is na schadeherstel.

Lees verder

Eigen woning gaat niet naar box 3

Geschreven op 31 Mei 2023

Gelet op de ontwikkeling van box 3 naar een nieuw stelsel van werkelijk rendement, waarbij de wijze waarop onroerend goed – niet zijnde de eigen woning – wordt belast, nog niet is uitgekristalliseerd, is het beleidsmatig niet logisch om de eigenwoningregeling hierin mee te nemen. Lees voor meer informatie verder.

Lees verder