Uw business sturen op basis van cijfers

Wijziging doelmatigheidsvrijstelling bankenbelasting en vaststelling forfaitaire rendementspercentages in Wet rechtsherstel box 3

Staatssecretaris Van Rij van Financiën heeft het bedrag van de in de Wet bankenbelasting opgenomen doelmatigheidsvrijstelling aangepast en de forfaitaire rendementspercentages in de Wet rechtsherstel box 3 vastgesteld.

Het bedrag van de in artikel 9, eerste en tweede lid, van de Wet bankenbelasting opgenomen doelmatigheidsvrijstelling moet iedere vijf kalenderjaren startend per 1 januari 2018 worden geïndexeerd. Het bedrag van de doelmatigheidsvrijstelling is abusievelijk nog niet geïndexeerd per 1 januari 2023. Staatssecretaris Van Rij van Financiën heeft nu met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2023 de vereiste indexatie van het bedrag van de doelmatigheidsvrijstelling per 1 januari 2023 verhoogd naar € 23,5 miljard.

Verder heeft de staatssecretaris de te hanteren forfaits van de Wet rechtsherstel box 3 voor het belastingjaar 2022 vastgelegd. Bij de bepaling van het voordeel uit sparen en beleggen op grond van de Wet rechtsherstel box 3 wordt het vermogen in box 3 onderverdeeld in drie categorieën. Na de verdeling van het vermogen over de drie verschillende vermogenscategorieën wordt het rendement over het vermogen forfaitair bepaald. Voor elke vermogenscategorie geldt een eigen forfaitair rendementspercentage. Op grond van artikel 4, eerste en tweede lid, van de Wet rechtsherstel box 3 worden de forfaitaire rendementspercentages voor de categorieën banktegoeden en schulden voor het kalenderjaar 2022 na afloop van het kalenderjaar 2022 vastgesteld. Dit heeft de bewindsman nu met terugwerkende kracht tot 1 januari 2022 bewerkstelligd. Het forfaitaire rendementspercentage voor banktegoeden voor het kalenderjaar 2022 bedraagt 0,00%. Het forfaitaire rendementspercentage voor schulden voor het kalenderjaar 2022 bedraagt 2,28%.

Terug naar overzicht

De bedragen en percentages zorgverzekeringswet 2024 zijn vastgesteld

Geschreven op 27 Nov 2023

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft het maximum bijdrageloon en -inkomen voor de heffing van de inkomensafhankelijke bijdrage (IAB) voor de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de percentages IAB Zvw voor 2024 vastgesteld.

Lees verder

Column: Opvallende uitspraken week 47 2023

Geschreven op 24 Nov 2023

Afgelopen week is een uitspraak gedaan er geen proceskostenvergoeding gegeven zal worden voor een processtuk vol met beledigende taal.

Lees verder